Regionalt projekt 2017-2020: Billedkunst for børn og unge i Region Midtjylland

Med støtte fra Region Midtjylland har kompetencecentret igangsat et projekt om lokalt og regionalt samarbejde på billedkunstområdet for børn og unge med omdrejningspunkt i Billedkunstens Dag. Projektet skal være med til at samle, opgradere og synliggøre den visuelle kunst som en del af det samlede kunstområde for børn og unge i regionen.

Link til begivenheden "Billedkunstens Dag 2018" på Facebook

Projektet “Billedkunst for børn og unge i Region Midtjylland” består dels af netværksdannelse og fælles aktiviteter, inspirationsmøder m.v., dels af de delprojekter, der bliver sat i gang af netværkets medlemmer rundt omkring i regionen.

KBUB fungerer som overordnet projektholder, der – ud over at arrangere fælles møder og aktiviteter – dokumenterer, koordinerer og faciliterer projektet. Kompetencecentret kan desuden være behjælpelig med sparring, identificering af samarbejdspartnere, idéudvikling m.m.

Baggrund
De seneste år har kompetencecentret gjort sig en række overordnede erfaringer om etablering af samarbejder og praksisfællesskaber på tværs af den visuelle fødekæde.

Vi er nu parate til at blive endnu mere handlingsorienterede og bruge erfaringerne indholdsmæssigt, metodisk og strategisk i regioner og kommuner.

Vi synes, Region Midtjylland skal gå foran og vise, hvad man i fællesskab kan drive det til – også, når kulturhovedstadsåret er ovre. Derfor har vi søgt og fået støtte fra Region Midtjylland, som dermed bakker op om initiativet til et forprojekt om regionssamarbejde på billedkunstområdet for børn og unge.

Man kan ikke snakke sig til samarbejde
En vigtig erfaring er, at man ikke kan snakke sig til samarbejde. Man skal have noget at samarbejde om. Billedkunstens Dag egner sig fortræffeligt til at afprøve nye samarbejder, ideer og måder i udviklingen og afviklingen af en række mindre praksisprojekter.

Mange steder har man allerede taget afsæt i Billedkunstens Dag til at udvikle praksisprojekter på tværs af institutioner, aldre og genrer (arkitektur, design, animation, grafik, streetart, maleri, collage osv.); projekter, der på selve Billedkunstens Dag kan præsenteres i det offentlige rum. Det skaber synlighed om billedkunsten, dens faglighed og bredde. Og det giver mulighed for, at aktørerne kan møde omverdenen i et fælles rum, hvor ny inspiration og nye metoder kan opstå.

Arbejdsseminar
Som led i projektet – et slags officielt startskud – blev der afholdt et arbejdsseminar for regionens billedkunstaktører den 24. oktober 2017 på Kunstcentret Silkeborg Bad. Formålet med seminaret var dels at etablere et regionalt netværk for områdets billedkunst-aktører, dels at identificere områdets ’fællesmængder’, ønsker og behov. Helt overordnet var hensigten at igangsætte en proces, hvor disse ønsker og behov omsættes til konkret planlægning af en række fælles praksisprojekter med børn og unge i forbindelse med Billedkunstens Dag 2018, og det er lykkedes. Der blev på seminaret drøftet såvel konkrete forslag og idéer som mere generelle emner, og alle de tilstedeværende havde mod på at arbejde videre med projekter. Der er således allerede en række konkrete initiativer på bordet, som man er velkommen til at deltage i, på anden vis koble sig på eller komme med indspark til (se oversigtmed kontaktpersoner).

Fælles tema – og et benspænd
Der blev på seminaret vedtaget et (vejledende) fælles tema for Billedkunstens Dag 2018 i regionen, ”Åndehuller”, hvor der bl.a. hentes inspiration i en udstilling af samme navn af billedkunstneren Finn Have på Randers Kunstmuseum. Det er helt op til deltagerne selv, hvordan de fortolker og arbejder med temaet lokalt/regionalt. Og man kan naturligvis sagtens være med i netværket – og/eller deltage på Billedkunstens Dag – selvom man ikke laver noget i tilknytning til temaet.
Ud over det fælles tema blev der på seminaret vedtaget en dogmeregel (eller et benspænd, om man vil), nemlig at alle så vidt muligt skal sørge for at arbejde sammen med nogen, de ikke har arbejdet sammen med før (i den forbindelse kan det også overvejes, om der er lokale foreninger, der kan aktiveres, andre aktører, institutioner eller events, man ville kunne koble sig på, osv.).
Der er da også allerede gang i en række spritnye samarbejder.

Region Midtjylland som foregangsregion
Vi håber, projektet kan blive et godt afsæt for etablering af et bredt billedkunstnetværk i Region Midtjylland, og at vi i et opfølgende større regionalt projekt kan inddrage endnu flere aktører. Projektet er nemlig tænkt som forprojekt til et flerårigt regionsprojekt, der kan gøre Region Midtjylland til ’foregangsregion’ ved at udvikle modeller for samarbejde, som siden kan udbredes til hele landet.

Henvendelser vedrørende projektet kan rettes til Jane Susanne Andersen, e-mail: jane@bornkunstogbilleder.dk.

Samler en lang række aktører på tværs af den billedkunstneriske fødekæde